Fred ... Offic... 
98 McBride street Brackenhurst
fredsmit@icon.co.zaPsmit@icon.co.za